Handicap Frederikssund

Beboer-og pårørenderåd

Pårørende-, familie og venner har en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv.

Lederen og medarbejdere i botilbuddet har et professionelt ansvar for at skabe gode rammer både for samværet mellem beboerne og deres pårørende samt for samarbejde mellem personalet og beboerne og personalet og de pårørende.

Personalet skal være opmærksomt på, at de pårørende har forskellige roller og kan bidrage med forskellige former for viden alt efter den enkelte borgers situation. Samarbejde skal foregå i overensstemmelse med beboernes ønsker om inddragelse af pårørende.

Beboer-og pårørenderådet skal:

 • arbejde for botilbuddet, som er beboernes hjem
 • formidle information til den øvrige Beboer- og pårørendekreds
 • skabe debat
 • drøfte moralske og etiske spørgsmål
 • være synlige overfor kommunen og politikere
 • arbejde under hensyntagen til de beslutninger der træffes på husmøderne

Beboer-og pårørenderådets opgave/kompetence:

Beboer-og pårørenderådet kan ikke behandle problematikker i forhold til den enkelte beboer, ledelsen eller til de enkelte medarbejdere.

Beboer-og pårørenderådet skal inddrages i forhold af væsentlig betydning for beboernes hverdag f.eks. om kostpolitik, planlægning af aktiviteter i og uden for huset, udsmykning og møblering af fælles opholdsarealer.

Beboer-og pårørenderådet skal høres om:

 • det af Frederikssund Kommune udarbejdede budgetforslag for det kommende års driftsbudget
 • inden iværksættelse af større om- eller tilbygninger
 • om tilbuddets kostpolitik
 • Om rapporter fra de årlige tilsyn
 • om handicap-/psykiatriplaner

Beboer-og pårørenderådet kan tage alle spørgsmål vedr. tilbuddets funktion op til drøftelse og videresende spørgsmål eller sager til forvaltningen.

Beboer-og pårørenderådet skal informeres om:

 • planer vedrørende funktionsændringer
 • generelle personaleforhold
 • fritidsaktiviteter, ferieture og andre arrangementer
 • tilbuddets overordnede pædagogiske udviklingsplan
 • tilbuddets tilbudsbeskrivelser
 • tilbuddets bidrag til tilbudsportalen
 • retningslinjer for omsorg og det socialpædagogiske arbejde, som tilbuddet arbejder efter

Beboer-og pårørenderådets sammensætning:

Beboer-og pårørenderådet vælges af og blandt brugerne og de pårørende i hver Boenhed.

Beboer-og pårørenderådet sammensættes af 1 beboer og 1 pårørenderepræsentant fra hver Boenhed.

Der kan ikke vælges en pårørende til en beboer som har plads i Beboer-og pårørenderådet.

Beboer-og pårørenderådet vælger formand og næstformand.

Mødevirksomhed:

Beboer-og pårørenderådet udøver sin virksomhed i møder, som ledes af formanden i samarbejde med rådsmedlemmerne.

Tilbuddets leder eller en anden ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant deltager i møderne. Tilbuddets leder fungerer som sekretær. Sekretæren har en aktiv funktion ved at være støttende og rådgivende i forhold til mødeprocessen og mødets indhold.

Beboer-og pårørenderådet kan fastsætte retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden. Beboer-og pårørenderådet kan ligeledes nedsætte underudvalg til varetagelse af særlige emner.

Beboer-og pårørenderådet holder møder mindst 4 gange årligt. På det konstituerende møde fastlægger Beboer-og pårørenderådet en mødeplan for året.

Formanden indkalder til møder med Beboer-og pårørenderådet. Forslag til behandling på et ordinært møde, skal være formanden i hænde senest 14 dage før det ordinære møde. Møderne indkaldes skriftligt, og dagsorden sendes ud til Beboer-og pårørenderådets medlemmer minimum 7 dage før mødet.

Ekstraordinære møder holdes, når formanden eller en tredjedel af rådsmedlemmerne udtrykker ønske herom. Formanden indkalder til ekstraordinære møder senest 14 dage efter, at anmodning er modtaget.

Referat fra rådsmøderne skal godkendes af formanden senest 14 dage efter mødet. Efter formandens godkendelse offentliggøres referatet og på Botilbuddets hjemmeside og referat udsendes til rådsmedlemmerne.

Valg:

BP Rådet er valgt for to år af gangen.

Formanden indkalder til nyvalg.

Hvis en beboer fraflytter, vælges der ny beboer repræsentant i levegruppen.